กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนิกร ดิษธรรม
ครูชำนาญการ (ประธานกลุ่มสาระฯ)
089-5424809
นายภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง
ครูชำนาญการพิเศษ
081-8642322
นางมณฑา นนทศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
062-2965951
นายประดิษฐ์ ทองคำวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
081-7829929
นางสาวกนิษฐา สนั่นเอื้อ
ครูชำนาญการ
081-7829929
นายคมกฤช หลักหาญ
ครู
086-1393599
นางสาวภัทราพร กองจินดา
ครู
081-7749481
นายปริญญา สุวรรณรัตน์
ครู
098-8392215
นางสาวศรินณา จันเสนา
ครู
092-4539585
นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ
ครูผู้ช่วย
092-9279662
นายเกียรติศักดิ์ เล็กวงษ์
ครูผู้ช่วย
089-5444058
นางสาวจันทิมา ภูครองตา
พนักงานราชการ
080-7482454