ประวัติโรงเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2514 นายอภัย จันทวิมล พณฯรัฐมาตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทาง  มาตรวจราชการที่อำเภอขลุง เพื่อตรวจสถานที่ ที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญศึกษา ในท้องที่อำเภอขลุงโดย นายวิศิษฐ์ วิสานนท์  นายอำเภอขลุง และ นายบุญส่ง   มีสุข ศึกษาธิการอำเภอขลุง  ได้นำคณะดังกล่าว ไปตรวจดูสถานที่ที่จะ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ และพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับคณะได้ตกลงเลือก ที่ดินสาธารณประโยชน์ ” ทุ่งโขดทราย”  ตำบลวันยาว  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ในปีการศึกษา 2514 เนื่องในพิธีรัชดาภิเษก
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ รวม 9 โรงเรียน สำหรับภาคตะวันออกตั้งที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในปีการศึกษา 2514 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัย เถลิงถวัล ราชสมบัติ ครบ 25 ปี ได้รับชื่อพระราชทานว่า ” โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ” อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  โรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514)

อำเภอได้ทำการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 และเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2514  มีนักเรียนชาย 22 คน นักเรียนหญิง 23 คน  รวมทั้งสิ้น 45  คน โดยอาศัยเรียนที่ โรงเรียนวัดซึ้งบน ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6 ) และมีครูจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอขลุง มาช่วยทำการสอนรวม 2 คน คือนางสาวดวงใจ เมธวัน ครูโรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) และนางอนงค์ เจนอบรม ครูโรงเรียน วัดซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) และนายบุญส่ง มีสุข ศึกษาธิการอำเภอขลุง ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2514 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2514 อำเภอได้บุกเบิกที่ดินสาธารณประโยชน์  ”  ทุ่งโขดทราย  ” ตำบลวันยาว โดยติดต่อรถแทรกเตอร์ของนายมณเฑียร บำรุงพานิชถาวร มาช่วยบุกเบิกพื้นที่ดังกล่าว โดยมิได้ เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้ติดต่อรถแทรกเตอร์ของนายสำราญ สาระกุล มาช่วยบุกเบิกพื้นที่โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราครึ่งราคา
วันที่  9  มิถุนายน 2514  เวลา 10.30 น. ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเป็นการเฉลิมฉลอง ใน มหามลคลสมัยเถลิงถวัลราชสมบัติ บรรจบครบรอบ 25 ปี ณ ที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งโขดทราย” ตำบลวันยาว  โดยมีนายประจำ ประทีปฉายศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธวัฒน์   อังคะนาวิน ครูโทโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515  ปัจจุบัน มีผู้บริหารรวม 11 คน มีนายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน