คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
085-4499901
นางสาวอัธยา บุณยรัตเศรณี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
081-6337800
นางสาวปาณิรสา สารสิทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
086-3830774
นางมณฑา นนทศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
062-2965951
นายภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
081-8642322
นายนิกร ดิษธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
086-3830774