คณะกรรมการสถานศึกษา

นายอิทธิพล เติมแต้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

พระครูพิพิธกิจจานุการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

พระครูปลัดโอฬาร โอภาโส
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

นางสิริกรกาญน์ พันธกรกุลกิจ
ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นายสมบูรณ์ จริตงาม
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

นางมณฑา นนทศักดิ์
ผู้แทนผู้ครู

กรรมการ

พันจ่าตรีเมธา พรตเจริญ
ผู้แทนองค์กรชุมชุน

กรรมการ

พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ โภคธรรมธนาชัย
ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นางสุภาพรรณ เหล่าตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางวรรโณทัย เทนสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางกนกนิษฐ์ เรืองไพศาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวพุดซา นุสติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางกุลดา วานิชวิริยกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายฐิตนันท์ อุดมสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

กรรมการและเลขานุการ