กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นายสราวุธ พื้นผา
ครู (ประธานกลุ่มสาระฯ)
084-8680020
นายนภนต์ เสนาะศัพท์
ครู
089-2462030