กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางมาลัย สมพื้น
ครูชำนาญการพิเศษ (ประธานกลุ่มสาระฯ)
089-0916713
นายชวลิต อนุศัพท์
ครู
080-0173820
นายกิตติศักดิ์ วิรัชกุล
ครู
062-5251565
นางสาวศรัณยาพร วรรณศิริ
ครู
087-1440589
นางอุษา ผลบุญช่วย
พนักงานราชการ
098-2584897