กลุ่มสาระศิลปศึกษา

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระศิลปศึกษา
นางสาวศิริวรรณ ไหลพิริยกุล
ครูชำนาญการ (ประธานกลุ่มสาระฯ)
062-2496242
นายสุวรรณ พิมลภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
083-0799678
นายก้องยศ สังฆกูล
ครูชำนาญการ
087-1371887
นางสาวบุษกร สมัครพันธ์
ครูชำนาญการ
062-5695999
นางสาวนิศา บุญส่ง
ครู
062-4545666