กลุ่มสาระภาษาไทย

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวเชษินีร์ แสวงสุข
ครูชำนาญการ (ประธานกลุ่มสาระฯ)
094-6532892
นางสาววัชรมาตุ สมัครพงศ์
ครู
089-2478840
นางสาวพลอยไพลิน เลิศล้ำ
ครู
090-7721791
นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศร
ครูผู้ช่วย
091-1897490
นางสาวนัฑริยา กันภัย
ครูผู้ช่วย
082-5155652