กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางเกสดา ตั้งฮั่น
ครูชำนาญการ (ประธานกลุ่มสาระฯ)
090-9798282
นางมิ่งมิตร สุเมธานุสรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
098-8328057
นางสาวสายพินทิพย์ บุญมาตร์
ครูชำนาญการ
081-3844594
นางสาวบุศรินทร์ พิมพล
ครู
091-4915544
นายศานติ บุตรอินทร์
ครู
091-4961554
นางสาวน้ำฝน เฉลิมพงษ์
พนักงานราชการ
085-2854340
นางสาวภัทราพร ปัตตาวะตัง
ครูอัตราจ้าง
095-8610558
Mr.NICHOLAS FONKWO FONWO
ครูอัตราจ้าง
Mr.NIMA CHERAGHI CHALOSHTORY
ครูอัตราจ้าง