กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวประทินพร ผิวบาง
ครูชำนาญการ (ประธานกลุ่มสาระฯ)
062-3951551
นางสาวเนาวรัตน์ เจริญรักษ์
ครูชำนาญการ
086-1524195
นางณัฐทชา วิสุทธิรัตน์
ครูชำนาญการ
081-9490937
นางสาวกันตาธรณ์ ฆ้องย่ำ
ครูชำนาญการ
095-5541911
นางศิรญะภา เจียมโฆสิต กิจอักษร
ครูชำนาญการ
097-1393810
ว่าที่ร้อยตรีณัฐธพัฒน์ คำเอก
ครู
080-2404463
นางสาวดวงมณี ศรีเจริญ
ครูอัตราจ้าง
098-3929533