กลุ่มสาระการงานอาชีพ

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการงานอาชีพ
นางสาววารุณี ศศะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ (ประธานกลุ่มสาระฯ)
087-8122687
นางสาวฉัตรสิรินทร์ มีสุข
ครู
086-8496662